Esteemed Jurors Back

Adnan Ahmad

Ashish Seth

Devi Murthy

Divya Jha

Ganesh Iyer

Gautam Chatterjee

Indu Shahani

Lakshmi Rebecca

Milind Atrey

Rajagopal

Ranjit Konkar

Rudramuni

Shishir Joshipura

Sudhakar Pottukochi

Sudhakar Mhaskar

Venkat Krishnan

Sumit Mukhija

Swapnil Dubey

T Mukherjee

Vishwas Deshpande

Yashwant Narendar